RODO

NOTA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Batorego 4 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-122), przy ul. Modlińskiej 199A lok. 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000637118. Mogą się Państwo z nami skontaktować przy pomocy numeru telefonu (22) 614-25-16; fax (22) 811-24-82 oraz adresu e-mail: biuro@batorego4.pl.

 

Cel i podstawa przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

1. w celu wykonania zawartej umowy, w tym w celu rozpatrywania i realizacji reklamacji  (podstawa – umowa, jeśli zostanie zawarta);

2. w celu świadczenia na Państwa rzecz usług gwarancyjnych (jeśli dostarczymy Państwu produkt lub usługę objętą gwarancją) (podstawa - umowa jeśli zostanie zawarta);

3. w celu realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z prawa podatkowego, celnego oraz rachunkowego (podstawa – przepis prawa);

4. w celu realizacji zapytania, z którym się Państwo do nas zwrócą (podstawa - umowa, jeśli poproszą nas Państwo o ofertę, zaś w pozostałych przypadkach nasz prawnie uzasadniony interes);

5. w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);

6. w celach analitycznych i statystycznych - lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);

7. by prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich polegającego na informowaniu o różnych wydarzeniach, wysyłaniu spersonalizowanych ofert i treści w zakresie dotyczącym naszej działalności i oferowanych przez nas produktów i usług (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes).

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę wówczas będziemy mogli również przedstawiać Państwu informacje handlowe na temat oferowanych przez nas towarów lub usług -  telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

1. naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;

2. podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług, np. dostawcy narzędzi IT, agencje reklamowe, operatorzy narzędzi informatycznych nasi doradcy;

3. innym odbiorcom danych – np. firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy ubezpieczeniowe, banki, firmy leasingowe, spółki z naszej grupy kapitałowej;

4. organom publicznym, w tym urzędom skarbowym, Policji, organom ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przekazane nam w związku z zainteresowaniem i przestawieniem oferty będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do obsługi Państwa zapytania o ofertę, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od czasu, gdy stracą Państwo zainteresowanie ofertą, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat+1 rok od dnia, w którym umowa została wykonana, w tym 6 lat to najdłuższy możliwy okres realizacji roszczeń z gwarancji, plus dodatkowy rok dodajemy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 10 lat.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Państwem, a jeśli cofną Państwo zgodę lub wyrażą sprzeciw to do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu.

Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Państwa zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych posiadają Państwo: 

1. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;

3. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże  będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

4. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody lub umowy, jak też prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5. jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Wszystkie te powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać:

1. drogą mailową, wysyłając maila na adres: biuro@batorego4.pl;

2. zwracając się do nas pisemnie na adres: Warszawa (03-122), ul. Modlińska 199A lok. 13;

3. kontaktując się telefonicznie na numer telefonu (22) 614-25-16; lub fax (22) 811-24-82.

 

Skutki niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do działań marketingowych własnych i na rzecz naszych partnerów, w tym komunikacji telefonicznej lub elektronicznej, jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas oraz naszych partnerów żadnych komunikatów handlowych, w tym drogą telefoniczną lub elektroniczną.

 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych…

Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas duże znaczenie. Z tych m.in. względów w naszej firmie wyznaczymy inspektora ochrony danych osobowych, z którym będą mogli się Państwo skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Państwa danych osobowych na adres e-mail biuro@batorego4.pl oraz pod numerem telefonu (22) 614-25-16; lub fax (22) 811-24-82j ak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.batorego4.pl.

 

Prawo do skargi

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.